innowacje projekty

WPROWADŹ SWÓJ PROJEKT !

Innowacje w firmie
innowacje biznesowe
innowacje produktowe, usługowe
innowacje produktu, usługowe
Innowacje marketingowe
innowacje marketingu
innowacje społeczne
innowacje społeczne
innowacje usługowe
innowacje społeczne
innowacje marketingowe
innowacje biznesowe
innowacje projekty
Innowacje w firmie
Innowacje w firmie
innowacje w firmie


Usługi zarządzania i realizacji strategii rynkowych


Badania
rynkowe i społeczne


Projekty marketingowe,
marketing innowacji i zmian


Szkolenia i warsztaty
dla pracowników

innowacje consulting

Strefa innowacji

   INNOWACJE

     nasze usługi ►

innowacje w firmie

Innowacje w praktyce

O innowacjach

INNOWACJE W FIRMIE

• produktowe • usługowe • biznesowe i społeczne

strefa osób, które chcą przeprowadzić zmiany, modernizacje i innowacje.

INNOWACJE BIZNESOWE

INNOWACJE PRODUKTOWE

INNOWACJE MARKETINGOWE

INNOWACJE SPOŁECZNE

Innowacje, udoskonalenia zwiększają możliwości przedsiębiorstw na rynku. Bezpośrednio wpływają na bieżące funkcjonowanie i wzmacnianie ich pozycji.

Brzmi modelowo, wręcz idealnie …, ale co ciekawe, właśnie tak może być. Konieczne jest jednak wcześniejsze przeprowadzenie szeregu prac. Ważne jest również wewnętrzne przekonanie właścicieli, kadry zarządzającej, że zmiany są konieczne. Wówczas można osiągnąć to, co jest najważniejsze w działalności gospodarczej: rzeczywisty stan, w którym firma posiada niezależne źródło rozwoju, co więcej zasilane przez własne zasoby. Niemal automatycznie zostaje dla niej otwarta droga do wzmocnienia swojego potencjału, ugruntowania pozycji lidera bądź do szansy stania się nim. 

Firmy muszą dostosowywać się do nieustających zmian. Każda w swoim wymiarze: lokalnym, krajowym, międzynarodowym.

Nie ma znaczenia czy są to małe czy duże przedsiębiorstwa. Wygrywają te firmy, które same kreują rzeczywistość.

Często zagadnienia związane z innowacjami kojarzą się z odległymi sferami,  których zastosowanie w firmie wydaje się niemożliwe czy nawet niepotrzebne. Realizacja ich jest o tyle utrudniona, że nawet już pierwsze działania mogą wiązać się z pewną modyfikacją funkcjonujących procesów i utrwalonych sposobów działania. Może spotkać się to z niechęcią części pracowników. Dlatego istotne jest aby programy innowacyjne wiązały się z wewnętrzną komunikacją. Skuteczne wyjaśnienie celu oraz zakresu wprowadzanych działań rozwojowych ma duże znaczenie dla powodzenia całego projektu. Warto przy tym zaznaczyć, że różne postawy wynikają nie tylko z obaw lecz najczęściej z błędnego definiowania innowacji. Gdyż każda firma, organizacja może pozwolić sobie na realizację projektów innowacyjnych, a zakres działań dostosować do własnych struktur i możliwości finansowych. Zatem czym jest innowacja?

Innowacje w praktyce

Innowacja to efekt - stan po wdrożeniu projektu i działań z różnego zakresu (produktów, usług, procesów technologicznych, organizacyjnych, marketingowych), który tworzy nową jakość w działalności organizacji.

Nie jest i wcale nie musi być to stworzenie czegoś nowego w skali kraju, świata, lecz musi to być nowość dla tej organizacji. Innowacje w firmie najczęściej dotyczą poprawy bieżącej działalności w przedsiębiorstwie, wydajności, prac rozwojowych w zakresie produktów i usług, w tym również przystosowanie do nowych warunków rynkowych.

Cel Innowacji

Na każdym etapie rozwoju, firmy mają potrzeby charakterystyczne dla nich oraz branż, w których działają. Źródłem ich jest ciągła konieczność spełnienia wymagań stawianych przez klientów (odbiorców produktów, usług), pracowników i uzupełnianiem deficytów związanych z zasobami przedsiębiorstwa lub jego działalnością.

Ponieważ potrzeby te nie są stałe i podlegają ciągłej zmianie, dlatego też sama firma musi się zmieniać aby się rozwijać. Służą temu wszelkie inicjatywy obejmujące projekty rozwojowe, modernizacyjne, w tym wszelkiego rodzaju udoskonalenia w zakresie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Cele projektów innowacyjnych powinny być określane w odniesieniu do aktualnych i przyszłych potrzeb firmy oraz rynku, na którym ona działa. Najczęściej obejmują:

 • rozwój produktów i usług

 • modernizację technologiczną lub operacyjną

 • zmiany w organizacji pracy 

 • projekty społeczne, w tym CSR


Projekty innowacyjne zapewniają:

 • faktyczne dążenie do rozwoju, brak stagnacji

 • dostosowanie do rynku i odbiorców

 • poprawę organizacji i efektywności pracy

 • poczucie współodpowiedzialności za przedsiębiorstwo

 • wzmocnienie relacji pomiędzy pracownikami

 • wspólny cel, który jest jasno określony i realny do osiągnięcia przez firmę i jej pracowników

Innowacje w firmie - jak zacząć

W zasadzie każdy może inicjować działania z zakresu innowacji. Idealnie aby w firmie została wyznaczona osoba do której trafiać powinny inicjatywy i pomysły pozostałych pracowników. Często jest nim sam właściciel lub dyrektor zarządzający. Zwyczajowo jednak ustala się koordynatora, na przykład na stanowisku projekt menadżera, który w dalszym etapie prowadzi realizacje projektu współpracując z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną. W większych zadaniach lub przedsiębiorstwach, tworzy się również zespół zbudowany z pracowników firmy, którzy wnoszą bardzo istotny wkład na kolejnych etapach prac. 

W czym możemy pomóc

W projektach innowacyjnych wykorzystuje się szeroką paletę działań: od teoretycznych do praktycznych, od przygotowawczych przez badawcze do działań stricte operacyjnych.  Projekt Consulting gwarantuje pełną obsługę:  opracowanie i przeprowadzenie programów rozwojowych, zmian, modernizacji oraz uzyskania innowacji w określonych obszarach działalności przedsiębiorstwa - realizujemy projekty rynkowe oraz społeczne. Tworzymy i realizujemy strategie związane z produktami, usługami, procesami, komunikacją marketingową, inicjatywami biznesowymi i społecznymi. Prowadzimy prace wraz z docelowym wprowadzeniem projektów innowacyjnych w życie, czyli z chwilą ich wykorzystywania w działalności przedsiębiorstwa lub przez daną społeczność. Na tym nie poprzestajemy. Gdy program innowacyjny zostanie wprowadzony (dokonany) realizujemy prace monitorujące oraz rekomendujemy działania dodatkowe wspierające trwałość i efektywność projektu.

Realizujemy usługi związane

z przygotowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem projektów

analiza

ANALIZA

 

Konsultacje, audyt, prace zespołu roboczego w zakresie możliwości i potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz koniecznych zmian

prace projektowe

PRACE PROJEKTOWE

 

Wstępne ramy projektu rozwojowego: innowacji, modernizacji, zmiany.

projekt

PROJEKT

 

Opracowanie projektu w zakresie rozwoju firmy, produktów, usług. Innowacje i projekty: biznesowe, produktowe, usługowe, rynkowe i społeczne.

zarządzanie projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 

Kompleksowa obsługa obejmująca przygotowanie i wdrożenia innowacji, zmiany bądź innego programu działań w firmie.

wsparcie projektu

WSPARCIE

 

Wsparcie projektów poprzez szeroki zakres usług komplementarnych: marketingowych, zarządczych, badawczych i szkoleniowych.

doradztwo

DORADZTWO

 

Doradztwo biznesowe w zakresie celów rozwojowych i bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Innowacje biznesowe to tworzenie i doskonalenie modeli biznesowych, procesów działalności operacyjnej, w tym wsparcia w zakresie realizacji celów rozwojowych przedsiębiorstwa.

Mogą obejmować szereg aspektów działalności:

 • zarządzanie, model biznesowy

 • produkcję (technologię, maszyny, oprogramowanie)

 • logistykę

 • sposób tworzenia, oferowania, dystrybucji produktów, w tym usług

 • obsługę po-sprzedażową

 • obsługę pomocniczą działalności głównej, czyli praktycznie każdy dział firmy

 

Największy zakres wprowadzanych innowacji biznesowych stanowią zmiany procesowe, które same w sobie mogą być innowacjami w danej organizacji.

DOSKONALENIE, ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG

Odnoszą się bezpośrednio do zmian w produktach, usługach, całkowicie nowych lub ulepszonych, a co ważne, w ramach projektów, których celem jest faktyczne wprowadzenie na rynek. Źródłami innowacji produktowych mogą być:

 • nowe możliwości technologiczne firmy

 • zmieniające się potrzeby klientów, analiza rynkowa

 • wzrost konkurencyjności

 • prace badawczo-rozwojowe

 • nowa idea, projekt

 

Innowacje produktowe mogą wiązać się technologią nową lub starą, ale z nowym pomysłem na jej wykorzystanie. Produkt innowacyjny powinien oznaczać się charakterystycznymi cechami, użyciem innych, nowych materiałów lub w zmienionych proporcjach, a także właściwościami funkcjonalnymi.

Natomiast innowacje usługowe mogą obejmować zmiany w sposobie ich świadczenia, wprowadzenia całkowicie nowych usług bądź rozszerzenia ich o dodatkowe, dotychczas niestosowane funkcje.

Poprzez wdrożenie na rynek innowacji produktów lub usług przedsiębiorstwa osiągają realny efekt biznesowy. Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów uzyskują możliwość wejścia na nowe rynki i zachowanie dotychczasowych.

TWORZYMY I REALIZUJEMY

PROJEKTY MARKETINGOWE

Innowacje marketingowe mają zazwyczaj oparcie w nowej, zmienionej strategii firmy. Wymusza ona przyjęcie właściwych metod i technik komunikacyjnych aby osiągnąć pożądany efekt. Zazwyczaj chodzi o efekt handlowy, krótko lub długoterminowy. Dlatego też firma może stawiać na działania wizerunkowe lub zawężone stricte do promocji marki.

Innowacje marketingowe najczęściej obejmują prace w zakresie: znaku towarowego, opakowania, dystrybucji, reklamy i komunikacji, a także działań w zakresie kreowania nowych potrzeb na rynku.

Uzyskanie nowych rynków, zaspokojenie potrzeb klientów, identyfikacja marki to zasadniczy cel innowacji marketingowych. Dzięki nim przedsiębiorstwo podnosi swoją rangę na rynku i oferowanych produktów oraz usług.

Innowacje marketingowe (w skrócie) stanowią opracowanie i wdrożenie nowej strategii, metody, programu marketingowego - dotychczas nie stosowanych w organizacji.

PROJEKTY - ROZWIĄZANIA - WDROŻENIA

Innowacje społeczne to działania ukierunkowane na zmiany mające na celu polepszenie życia społeczności. Mogą to być rozwiązania całkowicie nowe bądź zmodernizowane lub takie, które są znane i dostępne, jednak w danej społeczności dotychczas nie były wykorzystywane. Docelowo mają przede wszystkim zaspokajać potrzeby społeczne rozwijając współpracę pomiędzy ludźmi budując nowe relacje, a przez to powodując trwałą zmianę zaobserwowanych lub już zdiagnozowanych problemów. Mogą m.in. obejmować: inwestycje (społeczne, infrastrukturalne), rynek pracy, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, kulturę i oświatę.

Innowacje społeczne (w skrócie) to działania zaspokajające potrzeby społeczne powodujące trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Umożliwiają poprawę jakości życia oraz rozwój relacji pomiędzy ludźmi danej społeczności.

OFERUJEMY KOMPLEMENTARNE USŁUGI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW RYNKOWYCH I SPOŁECZNYCH

INNOWACJE

MARKETINGOWE

INNOWACJE
SPOŁECZNE

INNOWACJE
PRODUKTOWE

INNOWACJE
BIZNESOWE

kontakt E-MAIL

kontakt TEL +48 518 150 111

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2019.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
śląskie, małopolskie